Allmänna villkor

Uppdaterad 12 augusti 2020

Introduktion

Genom att ladda ner eller använda någon av Codepitcher AB's (vi, oss, vår) appar/tjänster (även webbsidor) eller genom att skapa ett konto hos oss accepterar och godkänner du (användaren, ni) dessa villkor. Därför ska du säkerställa att du läser igenom dessa villkor noga och förstår dem innan börjar använda våra tjänster eller appar.

Du har inte tillåtelse att kopiera, eller modifiera någon av våra appar, tjänster eller dessas innehåll eller vårt varumärke på något sätt. Du har inte tillåtelse att försöka uthämta information eller källkod ur våra appar och tjänster. Apparna/tjänsterna, varumärkena, databasrättigheter, hela deras innehåll och all immaterialrätt relaterad till dem tillhör CodePitcher AB.

CodePitcher AB strävar efter att våra appar och tjänster ska vara så användbara och effektiva som möjligt. Vi reserverar oss därför rätten att göra ändringar i apparna/tjänsterna samt ta betalt för dem, vid alla tillfällen och för varje tänkbar anledning.

Villkorsändringar

Codepitcher AB förbehåller sig rätten, utan att meddela användaren, att ändra villkoren i detta avtal när som helst. Vid ändringar i detta dokument ansvarar Codepitcher AB för att tydligt ange senaste ändringsdatum. Användaren intygar att denne är införstådd med att denne bär ansvaret för att själv, regelbundet, granska dessa villkor och eventuella ändringar i dessa.

Ansvarsbegränsning och friskrivning

Våra appar och tjänster tillhandahålls i befintligt skick som den är tillgänglig. Codepitcher AB friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier som ej har nämnts i detta användaravtal. Codepitcher AB har inte heller något ansvar för den information som kan återfinnas i våra appar eller tjänster. Codepitcher AB tar inte ansvar och garanterar inte att tjänsten motsvarar användarens förväntningar, att appar och tjänster är fria från avbrott, säkra, felfria eller för förlorad data relaterad till användandet av apparna eller tjänsterna. Codepitcher AB tar på så sätt inte heller något ansvar för någon direkt eller indirekt skada, förlust av inkomst, data eller annan ekonomisk förlust som förorsakat av nyttjandet eller oförmåga att nyttja tjänsten. Codepitcher AB strävar efter att hålla all information i våra appar och tjänster uppdaterade och tillförlitliga men Codepitcher AB friskriver sig helt från att lämna garantier för att allt material är tillförlitligt, fullständigt, aktuellt och korrekt samt säkerhetskontrollerat. All nedladdning av, av Codepitcher AB tillgängliggjorda, filer, direkt eller indirekt, gör användaren på egen risk. Codepitcher AB tar inget ansvar för den information som kan återfinnas i våra tjänster och appar. Codepitcher AB tar inget ansvar och lämnar inga garantier för att du genom nyttjandet av våra appar och tjänster ska kunna bli godkänd i prov eller test hos myndigheter eller andra provinrättare.

Köpvillkor

Betalningar förmedlas av respektive betalningsförmedlare, som Apple och Google.

Prenumeration

Viss information och funktionalitet kräver ytterligare köp eller prenumerationer. En prenumeration förnyas automatiskt, om användaren inte aktivt väljer att avsluta prenumerationen innan periodens slut. Prenumerationer hanteras i användarinställningarna från Apple/Google efter det att du köpt en prenumeration.

Skydd av personuppgifter och dina rättigheter

Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som person. Behandlingen av dina personuppgifter regleras enligt General Data Protection Regulation (GDPR).

Codepitcher AB tillmötesgår lagen genom att hålla dina personuppgifter (e-postadress och namn) uppdaterade, inte hantera och/eller behålla mer personuppgifter än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk.

Våra appar och tjänster lagrar och hanterar den personliga data som du gett oss tillgång till för att vi ska kunna leverera våra appar och tjänster. Det är ditt ansvar att hålla de enheter som du använder för att nyttja vår tjänst, som telefon eller dator, och tillgången till våra appar/tjänster från dessa enheter, säkra. Vi tar inte ansvar för om du på något sätt modifierar din enhet på sådant sätt som gör appen och/eller våra tjänster obrukbara eller mindre säker, som genom så kallad ”jailbreak”.

Du har enligt lag rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av Codepitcher AB samt att begära utdrag om vilka uppgifter av dig vi har och behandlar. Du har även rätt att får felaktiga uppgifter rättade och rätt att få uppgifter raderade.

Läs vår fullständiga sekretesspolicy på engelska här: Codepitcher Privacy Policy

För frågor gällande sekretess hänvisar vi dig att kontakta oss på privacy@codepitcher.io

Brukande

Codepitcher AB’s tjänster är, om inget annat uttryckligen anges, avsett för användarens privata bruk. Användaren åtar sig att inte nyttja våra tjänster för kommersiellt bruk, för olaglig verksamhet eller på något annat sätt som kan skada Codepitcher AB. Användaren får inte använda tjänsten på ett sådant sätt som inaktiverar, överbelastar eller försvagar de tjänster eller nyttjandet av de tjänster som Codepitcher AB tillhandahåller. Material och information som tillhandahålls av Codepitcher AB får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, laddas hem, publiceras, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Codepitcher AB.

Brott mot villkoren

Codepitcher AB förbehåller sig rätten att omgående och utan föregående meddelande säga upp, låsa eller frysa tillgång till våra appar och tjänster om användaren bryter på bestämmelserna i dessa Villkor. Genom brott mot villkoren gör du dig skyldig att ersätta Codepitcher AB för all direkt eller indirekt skada du orsakat och åsamkat Codepitcher AB.

Tvister

Eventuella tvister eller dispyter gällande användandet och nyttjandet av våra tjänster, som ej direkt kan lösas parterna (Codepitcher AB och användaren) emellan, ska exklusivt avgöras av det svenska rättsväsendet. Användaren ansvarar själv för att nyttjandet av våra appar och tjänster är förenligt med lagen i annat land än Sverige.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför Codepitcher AB’s kontroll vilka ej skäligen kunnat förutsees, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Codepitcher AB’s sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska utgöra grund till att Codepitcher AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kontakt

Om du har några frågor eller förslag gällande våra villkor kan du kontakta oss på hello@codepitcher.io